جستجوی سایت


 


تقویم
طرح فرصت مطالعاتی

 

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در شرکت ملی نفت ایران   

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در شرکت آب و فاضلاب کشور/ وزارت نیرو    

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در وزارت صنایع     

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در سازمان حفاظت محیط زیست   

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در شرکت پرتو سریر انوشه ایرانیان

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در ایمیدرو

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در آبفا

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در شرکت آلومینیوم المهدی

کل درخواستهای به روزشده فرصت مطالعاتی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها تا تاریخ 98/05/05

کل درخواستهای به روزشده فرصت مطالعاتی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها تا تاریخ 98/06/30

فهرست فرصت مطالعاتی ارائه شده تا تاریخ 98/07/30

فهرست فرصت مطالعاتی ارائه شده تا تاریخ 98/08/30

فهرست فرصت مطالعاتی ارائه شده تا تاریخ 99/03/30

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در وزارت نفت

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در وزارت نیرو

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی تا تاریخ 99/04/15

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی تا تاریخ 99/04/30

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در سازمان حفاظت محیط زیست

 

.Copyright  © 2020 Semnan University, All rights reserved