Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
آزمایشگاه سیستم قدرت و رله و حفاظت/ برق

آزمايشگاه سيستم قدرت و آزمایشگاه رله و حفاظت

تجهیزات موجود آزمایشگاه:

دستگاه تست و کالیبره رله (رله های موجود شامل: رله دیستانس- رله دیفرانسیل- رله اضافه جریان- رله اضافه جریان جهت دار)- ماژول خط انتقال سه فاز- واحد کنترل- ترانس تغذیه سه فاز- Over ,Under Voltage- مجموعه ماشین هایAC  و DC- Power meter

آزمايش هاي انجام شده در آزمايشگاه سيستم قدرت:

آزمايش بي باري، آزمايش مشخصه بارهاي مختلف ژنراتور سنكرون، آزمايش مشخصه عملكرد ژنراتور سنكرون با فركانس بالاتر، سنكرون كردن ژنراتور سنكرون با شبكه قدرت، تنظيم ضريب توان

توانمندي هاي آزمايشگاه:

آشنایی دانشجویان با توان راکتیو سیستم در خطوط انتقال با طول های متفاوت و اختلاف بین عملکرد خطوط انتقال زمینی با خطوط انتقال هوایی، محاسبه مقدار جریان کشیده شده از خط با بارهای مختلف، ارزیابی توان اکتیو و راکتیو موجود در سیستم قدرت، مشاهده افت ولتاژی در خطوط انتقال، آموزش استفاده از انواع جبران سازی ها جهت افزایش بارپذیری در یک سیستم انتقال، ارزیابی تأثیر انواع اتصال کوتاه بر روی سیستم انتقال، آشنائی با پارامترهای مؤثر در صنعت تولید، توزیع و انتقال برق از طریق آزمایش های مرتبط با ژنراتور سنکرون، آشنایی با رله های مختلف جهت حفاظت سیستم قدرت، انجام تست و کالیبره رله ها توسط دستگاه های مربوطه

 

 

 

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved