Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
آزمایشگاه پنوماتیک و هیدرولیک/ مکانیک

آزمایشگاه پنوماتیک و هیدرولیک

نام دستگاه/ مدل/ شرکت سازنده: مجموعه آموزشی پنوماتیک/FESTO / آلمان

قابلیت دستگاه و خدمات قابل ارائه: بستن مدارهای پنوماتیکی و گرفتن آزمون از مدارهای بسته شده

شرایط خاص عملکردی: دارای کمپرسور 8 بار دارای 48 ماژول مجزا


 

نام دستگاه/ مدل/ شرکت سازنده: مجموعه آموزشی هیدرولیک/ FESTO/ آلمان

 قابلیت دستگاه و خدمات قابل ارائه: بستن مدارهای هیدرولیکی و گرفتن آزمون از مدارهای هیدرولیکی بسته شده

شرایط خاص عملکردی: دارای پمپ دنده ای آزمایشگاهی و منبع روغن 4 لیتری دارای 64 ماژول مجزا

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved