جستجوی سایت


 


تقویم
راهنمای مراجعان


جهت درخواست هر گونه خدمات آزمایشگاهی و علمی/پژوهشی با دفتر مدیریت فناوری دانشگاه سمنان تماس بگیرید.

نمونه قرارداد خدمات آزمایشگاهی

فرم درخواست خدمات پژوهشی و فناورانه

دفتر مدیریت فناوری دانشگاه سمنان

آدرس: سمنان- میدان سعدی- بلوار مولوی- خیابان پارک علم و فناوری- پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان- دفتر مدیریت فناوری دانشگاه سمنان

کارشناس: خانم کرم الدین

کد پستی: 45131-35196

تلفن: 33325626-023

دورنگار: 33325626-023

پست الکترونیکی: fanavari.office@mail.semnan.ac.ir

   دانلود : RFP.doc           حجم فایل 36 KB
.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved