جستجوی سایت


 


تقویم
طرح توسعه صنایع پیشرفته

طرح توسعه صنايع پيشرفته:

در راستای اهداف و ماموريتهای سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران محورهای اساسی فعاليتهای توسعه صنايع پيشرفته شامل موارد ذيل است:

·       شناسايی روندهای صنعتی و تکنولوژيکی و انتخاب زمينه های مناسب سرمايه گذاری در صنايع پيشرفته

·       ايجاد و توسعه طرحها و تدوين دانش فنی قابل سرمايه گذاری

·       تأمين و مديريت منابع سرمايه ای در صنايع پيشرفته

·       سرمايه گذاری برای ايجاد صنايع مبتنی بر فناوری های پيشرفته و انتقال دانش فنی

   حوزه ‏های اصلی صنعتی و تکنولوژيک که از آن به عنوان صنايع جديد يا صنايع پيشرفته ياد مي‏شود، حول فناوري‏های برتر در توليد محصولات يا ارائه خدمات شکل مي‏گيرند. فناوري‏های برتر شامل فناوری اطلاعات، مواد جديد، بيوتکنولوژی، الکترونيک و ميکروالکترونيک، نانوتکنولوژی، صنايع هوا- فضا و ... است که سهم آنها در توليدات صنعتی جهان با نرخهای بالايی در حال افزايش است. ويژگی اصلی اين حوزه ‏ها که به عنوان موج جديد توسعه صنعتی از آنها ياد مي‏شود، بالا بودن سهم تحقيق و توسعه يا دانش نيروی انسانی در توليد محصولات و خدمات است. بطور کلی مشخصات اصلی فناوري‏های برتر و صنايع مبتنی بر آنها عبارتند از:

·       بالا بودن سهم دانش فنی

·       نفوذ روزافزون در صنايع و خدمات

·       نفوذ گسترده در زندگی روزمره

·       نرخ زياد نوآوری

·       پائين بودن دوره عمر

·       ارزش افزوده فراوان

·       سازگاری با محيط زيست 

  توسعه حوزه ‏های صنعتی جديد با توليد محصول و ايجاد ارزش افزوده اقتصادی معني‏ دار خواهد بود. بنابراين بايد برای اجرای فرآيند کامل ايده تا توليد به صورت مراحل متعامل و پيوسته برنامه‏ ريزی يکپارچه و منسجم صورت گيرد.

  الف- ايجاد و توسعه طرحها و ايده ‏های قابل سرمايه‏ گذاری، از طريق:

·       بسترسازی برای شکل گيری و ايجاد ايده ها و نوآوری ها

·       اجرای تحقيقات صنعتی جهت تدوين دانش فنی و نمونه سازی

·       توسعه کارآفرينی با هدف ايجاد کسب و کارهای جديد

·       ارتقاء مستمر فناوری و فرآيندهای موجود از طريق انتقال دانش فني 

·       حمايت از توسعه کسب و کارهای مبتنی بر دستاوردهای پژوهشي 

  ب- توسعه سرمايه ‏گذاری در صنايع پيشرفته، شامل:

·       ايجاد واحدهای صنعتی نوين براساس دانش فنی تدوين شده

·       ايجاد واحدهای صنعتی از طريق انتقال دانش فنی

·       تأمين منابع سرمايه و مشارکت با صاحبان سرمايه و دارندگان دانش فنی

·       ايجاد صندوق سرمايه گذاری خطرپذير به عنوان نهاد تخصصی سرمايه گذاری در صنايع پيشرفته 

  ج- امور اجرايی طرحهای صنايع پيشرفته:

·       هدايت، حمايت و نظارت بر شرکتهای تخصصی و شرکتهای زير مجموعه آنها

·       نظارت بر طرحهای مصوب سازمان در حوزه صنايع پيشرفته

·       مشارکت در مطالعه، تدوين، ارزيابی و کنترل استراتژيهای سازمان در حوزه های مختلف سرمايه گذاری صنايع پيشرفته 

  جهت‏ گيری اصلی در تمامی عناصر فوق‏ الذکر، ايجاد بازارهای جديد و توسعه بازارهای صنعتی کشور و بازارهای بين‏ المللی مي‏باشد.

معاونت توسعه صنايع پيشرفته به عنوان مسئول اجرای برنامه توسعه صنايع پيشرفته در سازمان گسترش، فرآيند کامل ايده تا محصول را دنبال خواهد کرد. بخشهای مورد نظر در اين فرآيند، در قالب سه حوزه اصلی در ساختار معاونت به اجرا گذاشته مي‏شوند. به ترتيبی که حوزه اول مسئوليت توليد طرحهای مناسب برای سرمايه‏ گذاری، حوزه دوم مسئوليت مطالعات فنی اقتصادی و حوزه سوم مسؤوليت اجرای طرحهای سرمايه‏ گذاری با بهره‏ گيری از شرکتهای تخصصی را بر عهده خواهد داشت.

 

.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved