جستجوی سایت


 


تقویم
وظایف

وظايف:

1.       تشويق پژوهشگران دانشگاه به افشاي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري به منظور بهره برداري تجاري از آن به نفع خود و دانشگاه

2.       هماهنگ سازي و هدفمند سازي پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه در جهت تجاري سازي هرچه بيشتر آنها از طريق ارائه مشاوره

3.       به پژوهشگران در مراحل تصويب و اجراي طرح هاي تحقيقاتي با هدف افزايش امكان بهره برداري از نتايج آنها؛

4.       بررسي و اعلام نظر در خصوص قابليت تجاري شدن نتايج تحقيقات و ارائه مشاوره در مورد حفاظت از دارايي هاي   فكري و انتشار نتايج تحقيقات؛

5.       انجام اقدامات لازم براي ثبت و حفاظت از دارايي هاي فكري حاصل از فعاليت هاي تحقيقاتي؛

6.       برنامه ريزي براي تدوين و مستند سازي دانش، فناوري ها و مهارت هاي موجود در دانشگاه؛

7.       ارائه آموزش، مشاوره و حمايت در زمينه مديريت دانش و حفاظت از دارايي هاي فكري، تدوين دانش فني و مستند سازی فناوري؛

8.       ارزش گذاري دستاوردهاي پژوهشي و فناوري جهت انتقال به متقاضيان و ارائه مشاوره هاي لازم در اين خصوص؛

9.       كمك به تنظيم قراردادهاي انتقال فناوري؛

10.   ارائه خدمات مشاوره اي مختلف اعم از بازاريابي، مالي و حقوقي به منظور انتقال و تجاري سازي فناوري؛

11.   تشكيل پايگاه اطلاعاتي براي ارائه قابليت ها و دانش فني بدست آمده در دانشگاه و شناسايي نيازهاي جامعه به منظور

12.   جهت دهي به فعاليت هاي پژوهشي و توسعه فناوري آتي دانشگاه؛

13.   تلاش جهت تأمين منابع مالي و جذب سرمايه گذاران براي خريد دانش فني و دستاوردهاي دانشگاه؛

14.   اطلاع رساني، فرهنگ سازي و برگزاري نمايشگاه و فن بازار به منظور ايجاد زمينه تبادل دانش فني؛

15.   آگاهي رساني مستمر در مورد فعاليت هاي مركز (حوزه هاي تخصصي، جغرافيايي، نوع خدماتي كه ارائه مي دهند و

تسهيلاتي كه فراهم مي نمايند)

16.   ايجاد بانك هاي اطلاعاتي متناسب با مخاطبينشان و خدماتي كه ارائه مي دهند؛

17.   مشاوره به مخترعين، مبتكرين و مراكز تحقيقاتي در حوزه مالكيت فكري، مشاوره براي بازاريابي و روش هاي تجاري

كردن فناوري، مشاوره به سرمايه گذاران و واحدهاي توليدي و صنعتي براي استفاده از امكانات و تسهيلات مالي، حقوقي و...

18.   جستجوي سرمايه گذار و يافتن شريك براي فناوري هايي كه در مرحله ورود به بازار هستند؛

19.   برگزاري نمايشگاه ها (فن بازار) براي معرفي جمعي دستاوردهاي تكنولوژيكي به صورت عمومي يا تخصصي براي

مخاطبيني از قبيل صاحبان صنايع، سرمايه گذاران ريسك پذير، كارآفرينان و بازرگانان؛

20.   برگزاري سمينارها و گردهمائي ها براي معرفي دستاوردهاي تحقيق و توسعه و نوآوري ها؛

21.   برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي آشنايي مخاطبين با فرايند تجاري سازي؛

و ساير اقداماتي كه به تحقق و بهتر انجام شدن وظايف عنوان شده، كمك مي كنند؛ مانند:

·        جستجو براي فناوري هاي خوش آتيه؛

·        اريابي اقتصادي و فني فناوري هاي ارائه شده براي تجاري سازي؛

·        حمايت هاي حقوقي، اطلاعاتي، مديريتي، حفاظتي؛

·        طراحي شعارهاي مناسب و جالب براي متداول كردن فناوري؛

·        تلاش براي صادرات

 

.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved