جستجوی سایت


 


تقویم
اهداف

اهدافي كه مركز تجاري سازي دنبال مي كند عبارتند از:

1)      ارتقاي سطح مشاركت دانشگاه در توليد و انتشار فناوري و نوآوري از طريق ساماندهي و هدايت فعاليت هاي مرتبط با به كارگيري و تجاريسازي دستاوردهاي پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي دانشگاه و ايجاد زمينة بهره برداري از اين دستاوردها؛

2)      در داخل و خارج كشور؛

3)      ايجاد ارتباط مؤثر بين عرضه كنندگان و متقاضيان فناوري؛

4)      كارآفريني و ايجاد اشتغال مبني بر فناوري (اشتغال مولد)؛

5)      ايجاد منابع جديد درآمد براي كشور از يكسو و توليدكنندگان فناوري، كاربران فناوري و خود مركز از سوي ديگر؛

6)      هموار نمودن مسير توسعه اقتصادي پايدار از طريق تحرك بخشيدن به تحقيق و توسعه بومي و شكل گيري صنايع درون زا.

.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved