جستجوی سایت


 


تقویم
مأموریت

مأموريت:

هموار كردن فرايند تجاري سازي ايده هاي نوآورنه از مسير برقراري ارتباط بين ارائه دهندگان فناوري و متقاضيان فناوری.

.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved