جستجوی سایت


 


تقویم
معرفی مرکز

 

دفتر تجاري سازي و انتقال فناوري مركزي است كه در جهت حفظ و حمايت از دارايي هاي فكري و فناوري هاي ايجاد شده ياتوسعه يافته در دانشگاه و ايجاد زمينه انتقال آن به خارج از دانشگاه فعاليت كرده و به اين ترتيب دانشجو، محقق، دانشگاه و جامعه از منافع حاصله از اين تعامل منتفع مي شوند.

در سال هاي اخير با پيگيري سياست ها و برنامه هاي توسعه علمي، خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه توليدات علمي در كشور بوده ايم، ولي آنچه كه مي تواند اين رشد را به توسعه پايدار كشور گره زده و موجب پويايي و اثربخشي مؤسسات علمي شود بهكارگيري و تجاري سازي دستاوردهاي علمي در جهت تعالي و رفاه جامعه است. بررسي و تحليل چالش هاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري كشور نشان مي دهد كه مشكلات اصلي در اين زمينه، عمدتاً به عدم تعريف درست پروژه هاي پژوهشي با هدف تجاري سازي و متناسب با نيازهاي مشخص صنعت و جامعه، جهت گيري اندك پروژه هاي موجود براي پاسخگويي به نيازهاي نهفته در بازار ملي يا بين المللي، كمبود احساس نياز بخش توليد و خدمات به نوآوري، كمبود تجربه و توانتخصصي مورد نياز براي تجاري سازي دستاوردها، مشخص نبودن نقش پژوهشگران در فرآيند تجاري سازي و كمبود انگيزه آنان براي حضور فعال در عرصه تجاري سازي مربوط مي شوند. البته در اين ميان وجود يك متولي مشخص و كارآمد در ارتباط با تجاري سازي دستاوردها و انتقال آن به بخش توليد و خدمات در داخل و خارج كشور نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است.

لذا، به منظور مقابله با چالش هاي ذكر شده و بالابردن قابليت ها و تسهيل فرآيند تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري، لزوم ايجاد بخش تجاري سازي و انتقال فناوري در دانشگاه سمنان ضروري مي باشد.

.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved