جستجوی سایت


 


تقویم
آزمایشگاه دیلاتومتری/ مواد

آزمایشگاه دیلاتومتری

نام دستگاه/ مدل/ شرکت سازنده: دیلاتومتری/ L75/ Linseis/ آلمان

قابلیت دستگاه و خدمات قابل ارائه: انجام آزمون دیلاتومتری- تعیین دمای استحاله فازی برای نمونه های بالک و تعیین مقدار افزایش طول در دمای استحاله فازی

فهرست آزمایش‌های تخصصی قابل انجام بر اساس اعلام نیاز مشتری: تعیین دمای استحاله فازی- تعیین مقدار افزایش طول در دمای استحاله

.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved